i
Thomas Merton (Photograph by Sibylle Akers / Merton Legacy Trust / Thomas Merton Center)